บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ตรงด้านรับจดทะเบียน VAT ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ หรือนำเอกสารไปยื่นที่กรมสรรพากรของเขต

บริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจทุกท่านผ่านช่องทางออนไลน์หรือบริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่มโดยตรงต่อกรมสรรพากรของเขตหรืออำเภอที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับจดขอภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจด VAT โดยตรง

ขอบเขตการให้บริการ

 • ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ แทนท่าน
 • เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจด VAT ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • สามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการและคู่ค้าที่ติดต่อทำธุรกรรมร่วมกัน

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 หากผู้ประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และต้องการให้สวัสดิการลูกจ้างในสังกัดเป็นประกันสังคม จำเป็นที่จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างกับกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างของคุณเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณมีลูกจ้าง และเมื่อมีการรับลูกจ้างเข้ามาใหม่ ก็จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ภายใน 30 วันเช่นกัน หรือเมื่อมีลูกจ้างลาออกจากงาน นายจ้างก็จะต้องแจ้งการออกจากงานโดยระบุสาเหตุการออกจากงานด้วย เรายินดีให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ขอบเขตการให้บริการ

 • จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • บันทึกรายละเอียดชื่อ-นามสกุลลูกจ้าง อายุ ความเกี่ยวข้องกับนายจ้าง ตำแหน่ง ประเภทค่าจ้าง และวันที่เข้าทำงาน ในแบบแจ้งรายชื่อลูกจ้าง โดยนายจ้างลงนามในเอกสารตามข้อ 1 และ 2
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (1 คน ต่อ 1 ฉบับ)
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ยื่นแบบที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการของตั้งอยู่

บริการอื่นๆ

บริการวิเคราะห์งบการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากงบการเงินแสดงถึงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินในอดีต ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินผลการบริหาร จัดการธุรกิจ และผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสามารถนําข้อมูลจากงบการเงินมาประยุกต์ใช้ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด มูลค่ากิจการ การดํารงสัดส่วนทางการเงิน เพื่อประกอบ การตัดสินใจด้านการลงทุนได้ การจะใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

 • จัดทำงบประมาณเงินสด, รายได้, ค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมรายการดังกล่าวของกิจการ ให้อยู่ในงบประมาณที่ต้องการ (Cash flow Projection)
 • ทำการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ทราบสถานะของกิจการได้ชัดเจน (Ratio-analysis)
 • วิเคราะห์แนวโน้มของบริษัท
 • วิเคราะห์กระแสเงินสด
 • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและกำไรต่อหุ้น
 • วิเคราะห์สินค้าคงเหลือ
 • วิเคราะห์สินทรัพย์ระยะยาว
 • วิเคราะห์หนี้สินทางการเงิน
 • จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนล่วงหน้า เพื่อให้ทราบจุดคุ้มทุน ในเวลาใด (Break-even Analysis)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพื่อให้ทราบสถานะของกิจการว่ามีความคล่องตัวทางการเงินระดับไหน, มั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไร
 • เพื่อใช้เป็นเข็มทิศในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขธุรกิจอย่างถูกต้อง
 • เพื่อวางแผนการลงทุน, ขยายกิจการ, ระดมทุน ได้ล่วงหน้าและทันเวลา
 • เพื่อให้สามารถกำหนดประมานการเป้าหมายจากการขายได้ชัดเจน
 • เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่จัดทำไว้ (Budgeting)

บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ขอบเขตการให้บริการ

 • ขอบเขตการให้บริการ
 • คำนวณเงินเดือนและภาษี
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนพนักงาน (ทะเบียนเงินเดือน)
 • จัดเตรียมใบแจ้งเงินเดือน
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานประกันสังคมพร้อมยื่นแบบนำส่งเงินประกันสังคม

บริการจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนการค้าจะช่วยยืนความมีตัวตนของธุรกิจร้านค้า ทำให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เราให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า) ด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี

ขอบเขตการให้บริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำในการจดทะเบียนการค้า
 2. จัดทำ รวบรวมเอกสารประกอบ
 3. อำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบการ
 4. สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด ทางเราเป็นผู้จัดทำเอกสารให้ และผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 หากผู้ประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และต้องการให้สวัสดิการลูกจ้างในสังกัดเป็นประกันสังคม จำเป็นที่จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างกับกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างของคุณเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณมีลูกจ้าง และเมื่อมีการรับลูกจ้างเข้ามาใหม่ ก็จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ภายใน 30 วันเช่นกัน หรือเมื่อมีลูกจ้างลาออกจากงาน นายจ้างก็จะต้องแจ้งการออกจากงานโดยระบุสาเหตุการออกจากงานด้วย เรายินดีให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ขอบเขตการให้บริการ

 • จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • บันทึกรายละเอียดชื่อ-นามสกุลลูกจ้าง อายุ ความเกี่ยวข้องกับนายจ้าง ตำแหน่ง ประเภทค่าจ้าง และวันที่เข้าทำงาน ในแบบแจ้งรายชื่อลูกจ้าง โดยนายจ้างลงนามในเอกสารตามข้อ 1 และ 2
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (1 คน ต่อ 1 ฉบับ)
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • ยื่นแบบที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการของตั้งอยู่


บริการคัดหนังสือรับรอง

เพื่ออำนวยความสะดวกและหระหยัดเวลาในการเดินทางแก่ท่าน เราบริการคัดหนังสือรับรอง และเอกสารชนิดอื่นๆ ที่สามารถคัดได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอบเขตการให้บริการ

 • คัดหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท, งบการเงิน, รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), บริคณห์สนธิ(บอจ.2) และรับรองตราประทับ (บอจ.3) เป็นต้น
 • scan ส่งเอกสารให้กับท่านกรณีเร่งด่วน
 • ส่งเอกสารตัวจริงโดยทีมงาน Rider ของเรา หรือไปรษณีย์ EMS ตามต้องการ

บริการรับสอนบัญชี

เรามีนักบัญชีที่มีประสบการณ์ความชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ที่จะช่วยถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้ตรงกับความต้องการของท่าน หรือพนักงานบัญชีขององค์กร เป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะแก่ท่าน/ทีมงานของท่าน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจองค์กรของท่านต่อไป

ขอบเขตการให้บริการ

 • เป็นการเรียนตัวต่อตัว เป็นกลุ่มเล็กๆ สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ตามที่ท่านสะดวก
 • สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้จริง
 • ค่าบริการ เหมาะสมตามจำนวนผู้เรียน และเวลา คุ้มค่าที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy