บริการรับทำบัญชีและวางระบบบัญชี

บริการรับทำบัญชี

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชี

1. สำนักงานบัญชีเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่างๆได้นอกเหนือไปจากด้านบัญชีและภาษี

2. สำนักงานบัญชีช่วยให้การจัดทำบัญชีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

3. สำนักงานบัญชีช่วยดูแลสุขภาพทางการเงินและภาษีของกิจการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างสำนักงานบัญชี

1. ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระของผู้ประกอบการ

2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการ

3. ช่วยลดการเกิดทุจริตในองค์กร

4. ระบบบัญชีมีประสิทธิภาพ

5. กิจการได้รับข้อมูลทางบัญชีและภาษีที่ทันเวลา ไปใช้วางแผน ประมาณการ จัดทำงบประมาณประจำปี

ขอบเขตการให้บริการ

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำ และยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

ด้านการบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญจ่ายเงินที่ถูกต้องตามประกาศกรมสรรพากร
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี โดยบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
 • จัดทำงบการเงิน เช่น งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ เช่นรถยนต์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียดสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
 • ปิดงบรายเดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่เจ้าของธุรกิจ

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำ และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • รับปิดงบการเงินประจำปี
 • ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • บริการยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (E-filing) พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ส.บช. 3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ยื่นแบบ Disclosure form สำหรับธุรกิจร่วม

บริการรับวางระบบบัญชี

เป็นการกำหนดนโยบายทางธุรกิจด้านบัญชีภาษี เพื่อกำกับรูปแบบการปฎิบัติงานฝ่ายบัญชี จัดทำขึ้นตอนการทำงาน (Work Flow) จัดผังบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติงานด้านการบัญชี เพื่อบันทึกบัญชี รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อ ออกงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล เพื่อการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วนทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์
 • เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจทางการเงิน เนื่องจากสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน หรือการขยายกิจการ
 • ช่วยควบคุมและตรวจสอบข้อมูลการเงินและสถานะการเงินให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคโนโลยีในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ช่วยให้การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆเป็นไปอย่างมีระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึง สามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาที่ต้องการ และทำให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปด้วยความคล่องตัว
 • เพิ่มศักยภาพในระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยื่งขึ้น ทำให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ตามระบบงานที่วางไว้ และทำให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ เข้าใจหน้าที่การปฏิบัติงานของตนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ขอบเขตของการให้บริการวางระบบบัญชี

 • สำรวจวางแผน และวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด
 • เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรม
 • การจัดทำ Work Flow ที่เกี่ยวข้องกับลำดับ และขั้นตอนการทำงานของฝ่ายหรือแผนกธุรกิจ
 • การออกแบบตัวเอกสารต่าง ๆ ให้กับแต่ละฝ่ายทั้งหมด
 • จัดเตรียมความพร้อมพนักงาน และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
 • การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
 • การบันทึกข้อมูล การเรียกดูข้อมูล และการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 • บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม
 • บริการวางระบบ และดูแลงานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอน และทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 • ประเมินการทำงาน-ทดสอบ และติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างไปแล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy